web builder

PEMILIHAN SUKARELAWAN

Pengurusan dalam pemilihan sukarelawan adalah meliputi bidang tugas, umur, pekerjaan, jantina, personaliti dan negeri. Perkara ini perlu dibincangkan Bersama pihak jawatankuasa yang memerlukan sukarelawan untuk memastikan perkara ini akan memudahkan tindakan selanjutnya. Semasa mengadakan bengkel penyelarasan Bersama pihak jawatankuasa agenda berkaitan spesifikasi pemilihan perlu dibincangkan dan ditetapkan kerana selepas bengkel dilaksanakan. Unit berkaitan akan melaksanakan pemilihan mengikut kriteria yang diminta dan dipohon untuk dipilih.

Konsep pemilihan sukarelawan perlu diambilkira berkaitan lokasi dan latar belakang sukarelawan agar semasa memilih sukarelawan tidak memberikan masalah kepada pihak sekretariat semasa temasya berlangsung kerana sukarelawan adalah berkonsepkan membantu pengelolaan bukan memberi masalah kepada pihak pengelola.

Senarai calon yang telah mendaftar perlu mendapatkan pengesahan tapisan keselamatan oleh pihak PDRM untuk memastikan para sukarelawan adalah bersih daripada segala kesalahan jenayah. Pihak Cawangan Khas PDRM Johor Bahru boleh membantu dari segi menyemak dengan mendapatkan senarai nama berserta no kad pengenalan sebagai sumber rujukan untuk menyemak status dan latar belakang jenayah yang pernah dilakukan. Merujuk kepada kesalahan jenayah yang telah disahkan penglibatan dikalangan sukarelawan. Pihak pegawai yang bertanggungjawab boleh menyingkirkan sukarelawan tersebut kerana ia telah termaktub di dalam terma dan syarat yang dipersetujui.

Selain dari program latihan, Ujian Psikometrik secara atas talian untuk tujuan saringan calon-calon sukarelawan. Set ujian ini dibangunkan oleh Unit Khidmat Psikologi dan Kaunseling di bawah Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan.

1.0         Objektif pelaksanaan Ujian Psikometrik kepada calon sukarelawan:     
              1.1     Menghasilkan profil calon-calon Sukarelawan Sukan Malaysia XX Johor 2020                        dan Para SUKMA XX Johor 2020 yang diukur berdasarkan                                                            pembolehubah Personaliti, Kebolehan Kognitif, Nilai Peribadi Asas, Jiwa                                  Sukarelawan, Kompetensi dan Prestasi Adaptif.

              1.2    Menyaring keputusan calon kepada tiga kategori berikut:
                       Jenis A: Akur (Suggestible)
                       Jenis B: Adaptif (Adaptive)
                       Jenis C: Resilien (Resilient)

              1.3    Membantu Jawatankuasa Pengelola Sukan Malaysia XX Johor 2020                                        menentukan penempatan/tugasan yang sesuai kepada sukarelawan yang                              terpilih sepadan dengan Kualiti Psikologi masing-masing.

              1.4    Meningkatkan keberkesanan program latihan “Motivasi Kesukarelawan” yang                        terarah berdasarkan jenis kebolehan Kualiti Psikologi Kesukarelawan Individu.


2.0        Model Psikometrik

              2.1    Model psikometrik untuk pemilihan Sukarelawan Sukan Malaysia XX Johor                              2020 dan Para SUKMA XX Johor 2020 dibahagikan kepada tiga indikator                                iaitu:

                      a) Indikator Peramal (Personaliti, Kebolehan Kognitif dan Nilai Peribadi Asas)                                Indikator Penentu (Jiwa Kesukarelawanan)

                      b) Indikator Kriteria (Prestasi Adaptif dan Kompetensi)


3.0         Alat Ujian Psikometrik

               3.1    Terdapat 6 komponen dalam Alat Ujian Psikometrik yang akan digunakan                                 iaitu:

                        Bahagian A: Personaliti
                        (88 item; 5 faktor)

                        Bahagian B: Kebolehan Kognitif
                        (20 item; 5 faktor)

                       Bahagian C:Nilai Peribadi Asas
                        (74 item; 12 faktor)

                       Bahagian D: Jiwa Sukarelawan
                        (25 item; 8 faktor)

                       Bahagian E: Kompetensi
                        (45 item; 9 faktor)

                        Bahagian F: Adaptive Performance
                        (21 item; 7 faktor)


4.0           Pelaksanaan

                Ujian psikometrik ini akan dijalankan kepada calon-calon sukarelawan secara                           atas talian sebelum pendaftaran sebagai sukarelawan dibuat bagi membantu                           Jawatankuasa Pengelola Sukarelawan membuat saringan seterusnya                                         menempatkan sukarelawan ke dalam jawatankuasa mengikut bidang tugas yang                     sesuai.

© Copyright 2019 DT TROOPERS - All Rights Reserved
| Design By EDU PRA SOLUTION